ABOUT US

The idea of starting Catbikinis began with Peter Frankl’s designs and the first attempts made by Vasilia Monk, both Barcelona dwellers, and lovers of the local beaches, the city itself, it’s capacity for innovation and the dynamism of its inhabitants. Neither of the two have a background in fashion or dressmaking, but they know how to interpret the nuances of eroticism, sensuality, of the aesthetic created by the female body’s interaction with nature ... and the curious glances of others.

Starting from an artisanal concept of sexy swimwear, they put themselves in the customer’s shoes. How do I want this garment? What type of bikini would I like? These questions cannot always be answered with a bikini that has been mass produced within a strict pattern.  Peter and Vasilia are not interested in buying huge amounts of lycra and turning on the sewing machine to produce bikinis on a large scale, they do not want to follow that path.

... How do I want to wear my bikini? Will I wear it low-waisted around my hips or find another style that I prefer or that suits me better? What if I want to take it off when I sunbathe ... or simply unfasten it when I’m in the swimming pool or the sea? Or even: What do I want to cover up? Should I cover up what I’m expected to or simply what I want to cover?

Where is the limit? In reality it is a subtle line: a small piece of fabric, no matter how small it is, produces a very different image than that of total nudity, just like a piercing or a tattoo. It is something that can conjure up images, sensations, nuances ... which are interesting and pleasant to explore.

Peter and Vasilia began to experiment with improvised patterns. Without any patterns, they cut up bikinis that they pick up here and there, and combine certain parts. They sew other parts that are especially designed to cover a certain space, to enhance a certain zone. They add straps and all kinds of accessories. They have, in essence, applied the patchwork aesthetic to bikinis. 

All done in the spirit of fun, a challenge, and of course, pure enjoyment, with the aim of fostering something beautiful, the attraction between human beings... and the beauty of the female body, never valued highly enough.

SOBRE NOSOTROS

La idea de crear Catbikinis nace con los diseños de Peter Frankl y las primeras pruebas realizadas con Vasilia Monk, ambos residentes en Barcelona y enamorados de las playas cercanas, la ciudad misma, sus capacidades innovadoras y el dinamismo de sus habitantes. Ninguno de los dos procede del mundo de la moda ni de la confección, pero saben interpretar muy bien algunos matices en el campo del erotismo, de la sensualidad, de la estética que se crea cuando el cuerpo femenino interacciona con la naturaleza... y con la mirada curiosa de otros seres humanos.

A partir de una idea artesanal de la ropa de baño sexy, se ponen en el lugar de la usuaria: ¿Cómo quiero la prenda? ¿Qué bikini me gustaría? Estas preguntas no se resuelven siempre con un bikini fabricado en serie, dentro de unos patrones estrictos... A Peter y a Vasilia no les apetece comprar licra al por mayor y poner en marcha máquinas de coser para obtener producciones más o menos grandes; no quieren seguir ese camino.

... ¿Cómo quiero llevar el bikini? ¿Lo pondré a la altura de las caderas o buscaré otra ‘cintura’ que me guste o me favorezca más? ¿Y si me quiero desprender de él mientras tomo el sol... o cuando estoy dentro de la piscina o en el mar, simplemente desabrochándolo? Todavía más: ¿Qué quiero cubrir? ¿He de cubrir lo que se supone que se espera o lo que a mí me apetezca?

¿Dónde está el límite? En realidad, es una línea sutil: un pequeño trozo de tela da una imagen de nosotros muy distinta a la del desnudo, por diminuto que sea, tal como ocurre con un piercing o un tatuaje. Es un elemento que puede hacer aflorar imágenes, sensaciones, matices... interesantes y gratos de explorar.

Peter y Vasilia experimentan improvisando patrones... y sin patrones Empiezan a seccionar bikinis que han seleccionado y adquirido aquí y allá, y unen determinadas partes; cosen otras que diseñan expresamente para cubrir un espacio, para alargar un extremo... añaden tiras, incluyen accesorios de varias clases... aplican, en definitiva, los criterios del patchwork a la hechura de los bikinis.

Todo un juego, un reto y, cómo no, pura diversión, con la mirada puesta en propiciar algo precioso que está entre nosotros: la atracción entre las personas... y la belleza del cuerpo femenino, nunca bastante valorada.

SOBRE NOSALTRES

La idea de crear CATBIKINIS neix amb els dissenys de Peter Frankl i les primeres proves realitzades amb Vasilia Monk, tots dos residents a Barcelona i enamorats de les platges de la zona, de la ciutat mateixa, de les seves capacitats innovadores i del dinamisme dels seus habitants. Cap dels dos procedeix del món de la moda ni del de la confecció, però saben interpretar prou bé alguns matisos del camp de l'erotisme, de la sensualitat, de l'estètica que es crea quan el cos femení interacciona amb la natura... i amb la mirada curiosa d'altres éssers humans.

A partir d'una idea artesanal de la roba de bany sexy, es posen al lloc de la usuària: Com vull la peça? Quin biquini m'agradaria? Aquestes preguntes no es resolen sempre amb un biquini fabricat en sèrie, dins d’uns patrons estrictes... A Peter i a Vasilia no els fa patxoca comprar lycra a l'engròs i engegar màquines de cosir per obtenir produccions més o menys grans; no volen anar per aquest camí.

... Com vull portar el biquini? Me'l posaré a l'alçada dels malucs o a la d’una altra ‘cintura’ que m'agradi o m'afavoreixi més? I si me’n vull desprendre mentre prenc el sol... o quan estic dins la piscina o al mar, simplement descordant-lo? Encara més: Què vull cobrir? He de cobrir allò que diuen que s’ha de tapar o actuo d’acord amb el meu parer del moment?

On és el límit? Fet i fet, és una línia subtil: un petit tros de roba dóna una imatge de nosaltres molt diferent de la del nu, per menut que sigui, tal com passa amb un pírcing o amb un tatuatge. És un element que pot fer aflorar imatges, sensacions, matisos... interessants i grats d'explorar.

Peter i Vasilia experimenten tot improvisant patrons... i sense patrons. Comencen a seccionar biquinis que han seleccionat i comprat aquí i allà, i n’uneixen determinades parts; en cusen d’altres que dissenyen expressament per a cobrir un espai, per a allargar un extrem... i hi afegeixen tires i accessoris de diversa mena... apliquen, en definitiva, els criteris del patchwork per a confegir biquinis.

Tot un joc, un repte i, també, pura diversió, amb la vista posada a afavorir una cosa preciosa que hi és entre nosaltres: l'atracció entre les persones... i la bellesa del cos femení, mai prou ben valorada.

À PROPOS DE CATBIKINIS

L’idée de la création de Catbikinis est née des conceptions de Peter Frankl et des premiers essais faits avec Vasilia Monk, tous deux résidant à Barcelone et amoureux de ses plages, de la ville, de ses capacités innovatrices et du dynamisme de ses habitants. Aucun des deux, à l’origine, n’est issu du monde de la mode ou de la confection, mais ils interprètent particulièrement bien certaines nuances du domaine de l’érotisme, de la sensualité et de l’esthétique qui se créent quand le corps féminin entre en interaction avec la nature… et avec le regard curieux d’autres êtres humains.

À partir d’une idée artisanale de vêtement de bain sexy, ils se mettent à la place de l’utilisatrice : quelle pièce aimerais-je porter ? Quel genre de bikini me plairait ? La réponse à ces questions n’est pas toujours un bikini fabriqué en série et suivant des patrons très stricts… Peter et Vasilia n’ont pas envie d’acheter du lycra en gros et de faire tourner des machines à coudre afin de produire en plus ou moins grande quantité ; ils ne veulent pas suivre ce chemin.

Comment est-ce que je veux porter mon bikini ? Est-ce que je le porterai à la hauteur des hanches ou à celle d’une autre « ceinture » qui me plaise plus ou qui m’aille mieux ? Et si je voulais l’enlever pendant que je bronze… ou quand je suis dans la piscine ou dans la mer, en le détachant tout simplement ? Ou encore : qu’est-ce que je veux couvrir ? Dois-je couvrir ce qui est censé être couvert ou ce que j’ai envie de couvrir ?

Où est la limite ? Il s’agit en fait d’une ligne très subtile : un petit morceau de tissu donne une image très différente du nu, bien qu’il soit minuscule, de même qu’un piercing ou un tatouage. C’est un élément qui peut faire affleurer des images, des sensations, des nuances intéressantes et qui peuvent être agréables à explorer.

Peter et Vasilia expérimentent tout en improvisant des patrons… et sans patrons. Ils commencent à tailler des bikinis qu’ils ont sélectionnés et achetés ça et là, ils en assemblent certaines parties ; ils en cousent d’autres qu’ils dessinent exprès pour couvrir un espace, pour allonger une extrémité… ils rajoutent des bandes, différents accessoires… en fait, ils appliquent les critères du patchwork au façonnage des bikinis.

C’est un jeu, un défi et, bien sûr, un amusement, sans oublier de favoriser quelque chose de précieux qui est parmi nous : l’attraction entre les personnes… et la beauté du corps féminin, jamais suffisamment appréciée.

ÜBER UNS

Die Idee, die Catbikinis zu entwerfen, entstand mit den Designs von Peter Frankl und aufgrund der ersten Muster, die von Vasilia Monk entwickelt wurden. Beide Designer leben in Barcelona und sind in die nahegelegenen Strände und in die Stadt selbst sowie in die innovatorischen Kapazitäten und in die Dynamik der Einwohner von Barcelona verliebt. Keiner von beiden kommt aus dem Mode- oder Schneiderfach, sondern sie verstehen es, einen gewissen Hauch von Erotik, Sinnlichkeit und Ästhetik, die beim Zusammenspiel des weiblichen Körpers mit der Natur entstehen ... auch mit den neugierigen Augen anderer Menschen zu interpretieren.

Ausgehend von der kunsthandwerklichen Idee von sexy Badebekleidung versetzen sie sich in die Lage der Kundin: Was für ein Artikel soll es sein? Was für einen Bikini will ich haben? Diese Fragen lassen sich nicht immer mit einem Bikini, der nach einem bestimmten Muster in Serie produziert wurde, beantworten ... Peter und Vasilia haben keine Lust, Lycra beim Großhändler einzukaufen und dann Nähmaschinen für eine mehr oder weniger große Produktion in Gang zu setzen. Diesen Weg wollen sie nicht gehen.

... Wie soll der Bikini sein? Soll der Bikini bis zu den Hüften reichen oder soll ich eine andere “Gürtellinie” wählen, die mir mehr zusagt? Und wenn ich den Bikini zum Sonnen ausziehen möchte ... kann ich den Bikini einfach ablegen, wenn ich im Schwimmbad oder am Meer bin? Oder: Welche Partien will ich bedecken? Muss ich bestimmte Körperpartien bedecken wie man es erwartet oder kann ich die Partien bedecken, die ich bedecken will?

Wo ist die Grenze? In Wirklichkeit ist diese Grenze sehr fein: Ein kleines Stück Stoff ergibt ein anderes Bild von uns als wenn wir unbekleidet sind. So ist es auch bei einem Piercing oder bei einer Tätowierung, so klein es auch sein mag. Das sind Elemente, die Bilder, Gefühle und einen gewissen Hauch hervorrufen ... die zu ergründen interessant und angenehm ist.

Peter und Vasilia experimentieren und improvisieren Muster ... Sie beginnen, die Bikinis zuzuschneiden und verbinden bestimmte Elemente miteinander, ohne die Muster, die sie hier oder da ausgewählt oder hier und da erworben haben, zu nutzen. Sie nähen andere Teile als die, die sie ausdrücklich zum Bedecken einer bestimmten Körperpartie, zum Verlängern entworfen haben, ... sie bringen Bänder oder Streifen oder Accessoires der verschiedensten Art an ... und fertigen die Bikinis letztendlich in Patchworktechnik an.

Das Ganze ist ein Spiel, eine Herausforderung und, warum auch nicht, purer Spaß, aber mit dem Augenmerk darauf, etwas Schönes, dass unter uns herrscht, zu erreichen: die Anziehungskraft der Menschen untereinander... und die Schönheit des weiblichen Körpers, die nie genug gewürdigt werden kann.

SOBRE NÓS

A ideia de criar a Catbikinis surgiu com os designs de Peter Frankl e as primeiras provas realizadas com Vasilia Monk, ambos residentes em Barcelona e apaixonados pelas praias próximas e pela própria cidade, pela sua capacidade de inovação e pelo dinamismo dos seus habitantes. Nenhum dos dois procede do mundo da moda nem da confeção, mas sabem interpretar muito bem algumas das subtilezas da estética, do erotismo, da sensualidade, das sensações que se geram quando o corpo feminino interage com a natureza... e com o olhar curioso de outros seres humanos.

A partir de uma ideia artesanal da roupa de banho sexy, põem-se no lugar da utilizadora: Como quero a peça? Que bikini gostaria de ter? Estas perguntas nem sempre se resolvem com um bikini fabricado em série, dentro de uns padrões estritos... O Peter e a Vasilia não estão interessados em comprar Lycra por grosso e pôr as máquinas de coser a deitar fumo para obter produções industriais. Não é esse o caminho que querem seguir.

Como quero usar o bikini? Quero pô-lo à altura das ancas ou procurar outra “cintura” que me agrade ou favoreça mais? E se o quiser tirar para apanhar sol... ou quando estou na piscina ou no mar, simplesmente desapertando-o? Ou mesmo: O que é que eu quero tapar? Tenho de tapar o que se espera que tape ou o que a mim me apetece?

Onde estão os limites? Na realidade, é uma linha ténue: um pequeno pedaço de tecido dá uma imagem de nós muito diferente da nudez, tal como ocorre com um piercing ou uma tatuagem. É um elemento que pode fazer aflorar imagens, sensações, subtilezas... interessantes e agradáveis de explorar.

O Peter e a Vasilia experimentam improvisando padrões... e sem padrões. Começam a cortar bikinis que selecionaram e adquiriram aqui e ali, e depois unem determinadas partes, cosem outras que concebem expressamente para cobrir um espaço, para prolongar uma extremidade... Acrescentam fitas, incluem acessórios de vários tipos... Aplicam, em resumo, os critérios do patchwork à confeção dos bikinis.

Um autêntico jogo, um desafio e, como não podia deixar de ser, puro divertimento, sempre orientado para propiciar um aspeto maravilhoso da experiência humana: a atração entre as pessoas... e realçar a beleza do corpo feminino, nunca suficientemente apreciada.

О НАС

Идея создания бренда Catbikinis пренадлежит Питеру Франклу и Василии Монк, осуществляющей свои первые пробы на подобном поприще, которые являются резидентами Барселоны и оба влюбленых в заряжающую позитивной энергетикой близлежащих пляжей, в сам город, в инновационный потенциал и неиссякаемую энергию его жителей. Они не являются выходцами из индустрии моды, но зато они хорошо знаю толк в эротике, чувственности, эстетике, зарождающейся при взаимодействии женского оргазизма с природой.

При создании купальников Catbikinis, используется подход – «глазами потребителя», «Какая одежда мне нравится?», «Каким я вижу свой купальник?», чего не существует при производстве купальников в рамках строгих стандартов, «с конвейера». Питеру и Василии не приходится по душе оптовая закупка лайкры и стандартный запуск швейного производства, они используют особенный индивидуальный подход при создании каждого купальника, вкладывая в него все свое вдохновение и частицу себя.

...Как мне нравится носить купальник? Лучше подчеркнуть линии бедер или талии, как будет смотреться лучше? И что делать если я хочу снять его во время принятия солнечных ванн ... или в процессе плавания в бассейне или в море просто расстегнуть его. Более того: что я хочу прикрыть, то, что считается нормой или то, как я это чувтствую?

И где же все-таки предел? В действительности, это очень тонкий момент, когда небольшой отрезок ткани существенно отличает наш внешний вид от обнаженного. Нечто миниатюрное по своему размеру, как, например, пирсинг или татуировка, что может вывести образ, чувства, эмоции... Достаточно приятно для того, чтобы это исследовать дальше.

Ключевым моментом творчества Питера и Василии является спонтанность идеи... и иногда раскрой купальника осуществляется не на основе лекала, а это всего лишь импровизация соединения разных деталей купальников приобретенных отовсюду. Также они разрабатывают специальный дизайн для прикрытия наиболее интимных участков тела, играя с деталями и украшениями. Иными словами, это лоскутное творчество для создания купальников с эксклюзивным дизайном.

 Игра, вызов, истинное удовольствие, ощущение того прекрасного, что находится среди нас: взяимопритяжение между людьми.. красота женского тела, которая никогда не может быть оценена до конца.

CHI SIAMO

L'idea di creare Catbikinis nasce con i disegni di Peter Frankl e le prime prove realizzate con Vasilia Monk, entrambi residenti a Barcellona e innamorati delle spiagge vicine, della città stessa, delle sue capacità innovative e del dinamismo della sua gente. Nessuno dei due proviene dal mondo della moda e dell'abbigliamento, ma sanno interpretare molto bene alcune sfumature del campo dell'erotismo, della sensualità e dell'estetica che si crea quando il corpo femminile interagisce con la natura... e con gli occhi curiosi degli altri esseri umani.

Partendo da un'idea artigianale di costumi da bagno sexy, si mettono nei panni delle utenti: Come voglio il capo? Che bikini vorrei? Queste domande non sempre sono soddisfatte dai bikini realizzati in serie, entro standard rigidi... Peter e Vasilia non vogliono acquistare lycra all'ingrosso e avviare le macchine da cucire per produzioni più o meno grandi, non vogliono seguire questa strada.

... Come voglio indossare il bikini? Lo metterò all'altezza dei fianchi o cercherò un altro punto che mi piaccia o che risalti di più? E se voglio toglierlo mentre prendo il sole... o quando sono in piscina o al mare, semplicemente slacciandolo? E ancora: Che cosa voglio coprire? Dovrei coprire quello che dovrebbe essere coperto o quello che mi sento di coprire?

Dov'è il limite? In realtà, è una linea sottile: un piccolo pezzo di stoffa dà un'immagine di noi molto diverso dal nudo, pur essendo molto piccolo, come con un piercing o un tatuaggio. Si tratta di un elemento che può far emergere immagini, sensazioni, sfumature... interessante e piacevole da esplorare.

Peter e Vasilia sperimentano improvvisando modelli... senza schemi, cominciano a sezionare bikini che hanno selezionato e acquistato qua e là, uniscono alcune parti, ne cuciono altre specificamente pensate per coprire una zona, per estendere un'estremità... aggiungono nastri, includono accessori di vario genere... applicano, in breve, i criteri del patchwork alla lavorazione dei bikini.

Tutto è un gioco, una sfida e, naturalmente, puro divertimento, con un occhio rivolto a qualcosa di prezioso che c'è tra noi: l'attrazione tra le persone... e la bellezza del corpo femminile, mai abbastanza apprezzato.

当社について

Catabikinis創設の始まりはバルセロナに住み、その近隣のビーチ、町、町のもつ革新的可能性、そこに住む人たちの活力を愛するピーター・フランクルのデザインとバシリア・モンクの初の試みから生まれました。どちらもファッションや婦人服の仕立ての経験はないのですが、女性の身体の艶やかさや官能性、 自然な動き、そして他者から注目を受けることによって作られる美しさの微妙な差異を表現する術をよくわかっています。

手作りのセクシーな水着というアイディアの他に、自分だったらどんな水着がほしいのか? どんなビキニを着てみたいのか? といった着用者の立場になって考えます。こういった疑問は、一定のパターンしかない既製のシリーズのビキニでは常に解決できません。ピーターとバシリアは問屋から合成繊維を購入し、多くのビキニを生産するためにミシンを動かすことに興味はなく、その方向に進みたくないと考えています。

... どうビキニを着たいのか? ヒップに近いローウェストの腰の高さではくか、自分の好きなより似合う腰’の高さをみつけるのか? 太陽を浴びている間はビキニをとりたいのか、プールか海の中にいるときにだけビキニをはずしたいのか? まだあります。どこを覆いたいのか? 普通に考えられるところを覆うべきか、自分が覆いたいとところにするべきなのか?

どこに限界があるのか? 実際、微妙なラインです。ピアスやタトゥーを身につけることにも通じるのですが、どんなに小さくても、小さな布きれが全裸とは全く違ったイメージを与えるのです。それはイメージ、感情、微妙な趣をよび起こす、興味深く、追求が楽しい要素なのです。

ピーターとバシリアは即興的に図案を試してみます。図案なしにあれこれと選んでビキニを切りきざみ、そのパーツをつなぎ始めます。そしてある部分を隠すために、または強調するためにデザインされたものを縫いつけ、ストラップや様々な種類のアクセサリーを加えていきます。基本的にビキニにパッチワークの美学を応用しているのです。

人々を引きよせる力、決して十分に評価されることのない女性の身体の美しさを、私たちの間で何か貴重なものになるように向けようと、全てを遊びとして、挑戦として、純粋な楽しみとしているのです。

PRI NI

La ideo krei CATBIKINIS naskiĝis kun la dezajnoj de Peter Frankl kaj la unuaj provoj faritaj kun Vasilia Monk, ambaŭ loĝantaj en Barcelono kaj enamiĝintaj al ĝiaj plaĝoj, al la urbo mem, al ĝiaj novigaj kapabloj kaj al la dinamismo de la barcelonanoj. Neniu el ili venas el la mondo de la modo aŭ la konfekcio sed ili tre bone scias interpreti kelkajn nuancojn sur la kampo de la erotismo, la sensualeco, la estetiko kiu kreiĝas kiam la ina korpo interagas kun la naturo...kaj kun la scivola rigardo de aliaj homestaĵoj.

Surbaze de arta ideo pri seksalloga banvesto, ili identigas sin kun la uzontoj: Kian pecon mi volas? Kian bikinon mi ŝatus? Tiuj ĉi demandoj ne ĉiam solviĝas per bikinoj serie fabrikitaj, laŭ striktaj etalonoj...Al Peter kaj Vasilia ne plaĉas aĉeti lycra-on pogrande kaj startigi kudromaŝinojn por ekhavi pli malpri grandan produktaron; ili ne emas al tiu vojo.

...Kiel mi volas surporti la bikinon? Ĉu je la kokso-alteco aŭ je alia tali-alteco kiu estos pli plaĉa aŭ kiu pli favorigos min?Kaj se mi volas flankenlasi ĝin dum la sunumado...aŭ kiam mi estas ene de la naĝejo aŭ en la maro, per simpla malkroĉo? Eĉ pli: Kion mi volas kovri? Ĉu mi devas kovri tion pri kio oni postulas kaŝon aŭ ĉu mi laŭokaze agu akorde al mia propra kriterio?

Kie estas la limo? Fakte temas pri subtila linio: malgranda vestopeco montras bildon pri ni tre malsama al nia nudula bildo, eĉ se la peco estas tre eta, same kiel okazas pri haŭtboraĵo aŭ tatuaĵo. Temas pri elemento kiu povas inspiri bildojn, sensaciojn, nuancojn...interesaj kaj eksplorplezuraj.

Peter kaj Vasilia eksperimentas improvizante etalonojn...kaj sen etalonoj. Ili komencas sekci bikinojn elektitaj kaj aĉetitaj diversloke kaj kunigas difinitajn partojn; ili kudras aliajn kiujn ili antaŭdezajnas ĝuste por kovri iun spacon, por longigi iun ekstremon...kaj ili aldonas bendojn kaj akcesoraĵojn diverstipajn...ili aplikas, finfine, la patchwork-kriterion por konfekcii bikinojn.

Entute estas ludo, defio kaj, ankaŭ, vera amuzo, kun la celo favori altvaloran aferon kiu ekzistas inter ni: la allogo inter la homoj...kaj la belecon de la ina korpo, neniam sufiĉe ĝuste taksita.